واقعیت ها در مورد یون منفی


یونیزاسیون به عنوان یک روش معالجه جهت درمان آلرژی از سوی سازمان FDA ( Food and Drug Administration) تأئید شده است .

در مارچ 1999 مجلهء Good House keeping پژوهشگران خود را بر آن داشت که تاثیر دستگاه های تولید یون منفی را بر دود تست کند و ثابت شد که تمامی دود داخل یک محیط بسته تحت تاثیر یون منفی از بین می رود.

تحقیقات بخش کشاورزی آمریکا اخیرأ ثابت کرده است که یونیزه کردن یک اتاق باعث می شود که 52% گرد وغبار کمتری در هوا باشد و 95% باکتری کمتری در هوا باقی بماند . ( چرا که بیشتر آلاینده ها بر روی ذرات گرد و غبار موجود در هوا زندگی می کنند)


Tel: +98 (21) 88351932-33 | Fax: +98 (21) 88335269 | Mobile : +98(912) 3007407 | All rights reserved.